شبکه

شبکه های کامپیوتری در چه جاهایی کاربرد دارد؟ ، در این مطلب قصد داریم در مورد اینکه شبکه در چه جاهایی کاربرد دارد؟ توضیحاتی را برای شما ارائه کنیم.

منظور از تغذیه شبکه یا Poe چیست؟ اصطلاح POE مخفف 3 کلمه ی Power Over Ethernet به معنی تغذیه از شبکه است. ابزارهایی که دارای ویژگی POE می باشند قابلیت تغذیه از طریق شبکه را دارا هستند و برق آن

ویپ VOIP چیست و چگونه کار می کند ؟ VOIP مخفف عبارت Voice Over IP که به معنی صدا بر روی بستر IP و یا شبکه های کامپیوتری می باشد . به زبان ساده تر تکنولوژی VoIP از زیر ساخت

ﭼﺮا ﻻي ﻓﺎي اﻣﻦ ﺗﺮ از واي ﻓﺎي اﺳﺖ؟ بخش چهارم : فن آوري ﻻي ﻓـــﺎي از ﻧـــﻮر ﭼـــﺮاغ ﻫـــﺎي LED ﺑـــﺮاي ﺳـــﺎﺧﺘﻦ اﻃﻼﻋـــﺎت و ﺳـــﭙﺲ ارﺳـــﺎل آن ﻫـــﺎ ﺑـــﻪ ﯾـــﮏ دﺳـــﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧــﺪه اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽﮐﻨــﺪ .